Sykefravær og oppsigelse

How much sick leave can you take?

published


Selv om du er frisk og i god form kan du bli rammet av uheldige omstendigheter. Blir du syk, kan sykemelding redde deg. Derfor er det viktig å ha kunnskap om gjeldende lover og regler.

Arbeidsmiljøloven § 15-8 gir særskilt vern mot oppsigelse i en tidsbegrenset periode dersom arbeidstaker er borte fra jobben på grunn av ulykke eller sykdom. Vernet mot oppsigelse er likevel ikke absolutt, og det er ikke noe forbud mot å si opp en sykemeldt arbeidstaker. Det betyr at bestemmelsen ikke er til hinder for at arbeidstaker sies opp av en annen årsak enn sykdommen, som for eksempel behov for nedbemanning.

sykefravær - gratis guide

Oppsigelsesvern

Ifølge arbeidsmiljøloven § 15-8 kan ikke arbeidstaker sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Regelen innebærer at en oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse ved sykdom, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet. Dette gjelder dersom ikke noe annet gjøres sannsynlig.

Arbeidstaker må innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Om arbeidsgiver krever det, må man kunne dokumentere det samlede sykefravær, for eksempel med sykemelding eller gyldig legeattest.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at etter utløpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte, er ikke den ansatte lenger vernet av § 15-8. Dette innebærer ikke på noen måte at arbeidsgiveren står fritt til å meddele oppsigelse, ettersom den ansatte da vil være beskyttet av det alminnelige oppsigelsesvernet i arbeidsmiljølovens § 15-7.